Uitvoeringszaken Pensioenorde Onderlinge ’s-Gravenhage (OG)

door | mrt 30, 2020 | Uitvoeringszaken Pensioenorde

Verslag van het bezoek bij Onderlinge ‘s Gravenhage

De Commissie Uitvoeringszaken van de Pensioenorde, vertegenwoordigd door Steven van Duin en Peter Schinkel, heeft een bezoek gebracht aan Onderlinge ’s-Gravenhage. Daarbij is een aantal uitvoeringszaken besproken. Vier ervan lichten we in dit bericht nader toe.

Het was een constructieve bespreking. Duidelijk is geworden dat Onderlinge ’s-Gravenhage (OG) haar pensioenafdeling steeds verder wenst te optimaliseren en kans ziet om omzetgroei te realiseren binnen het MKB. OG gelooft in haar rentefilosofie en roept pensioenadviseurs op om de producten van OG te betrekken in de adviestrajecten, zodat de verschillen tussen beleggen en garantiekapitalen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Werkgevers moeten naar de visie van OG de keuze kunnen krijgen tussen de verschillende systemen, om daarmee aan te sluiten op wensen en doelstellingen van werkgevers als toezeggende partij. OG gaat dan ook graag de uitdaging aan het pensioenproduct uitgebreid toe te lichten aan adviseurs.

1. Koppeling Benefits Plaza en/of salarisadministratiepakketten en werking portalen

Er is thans geen prioriteit gegeven aan koppelingen met salarispakketten en/of Benefits Plaza. OG wenst eerst maximaal te investeren in de eigen portalen, zodat de interface werkgever, adviseur en pensioenuitvoerder maximaal efficiënt en foutloos verloopt. Er wordt structureel geïnvesteerd in de ICT-structuur voor de pensioenafdeling. Daarmee wordt bevestigd dat OG zichzelf een blijvende rol toeschrijft in de pensioenuitvoering voor het MKB.

Vanuit de Pensioenorde begrijpen wij dat er prioriteit moet worden gegeven aan bepaalde investeringen. Wij respecteren uiteraard deze keuze, echter wijzen wij OG wel op het belang van integrale ontsluitingen om bij te blijven bij de ontwikkelingen van concurrenten. Werkgevers zullen steeds vaker het administratieve gemak en foutreductie hoger prioriteren nu deze mogelijkheden voorhanden zijn.

2. Facultatieve dekking nabestaandenoverbruggingspensioen

Binnen de uitvoering van de pensioentoezegging door OG is het nog niet mogelijk een facultatieve nabestaandenoverbruggingspensioen te laten uitvoeren. Ondanks eerdere toezeggingen om dit in te regelen heeft OG nog geen kans gezien dit in de praktijk te ontsluiten.

Vanuit de Pensioenorde hebben wij aangegeven dat wij dat ervaren als een gemiste kans. Enerzijds moet een pensioenuitvoerder toezeggingen nakomen, anderzijds kan dit een reden zijn om OG niet te kiezen als uitvoerende partij. Wij zouden dan ook graag zien dat deze optie alsnog een hogere prioriteit krijgt binnen de productontwikkeling.

OG geeft aan zich bewust te zijn dat deze optie dient te worden ingeregeld, maar kan niet direct aangeven binnen welke termijn dit daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden.

3. Verlengingen en de rol van de pensioenadviseur

Uit de markt hebben wij signalen ontvangen dat OG buiten een pensioenadviseur om offertes rechtstreeks aan een werkgever aanbiedt, om de uitvoering pensioentoezegging voort te zetten. Vanzelfsprekend vinden wij dit als Pensioenorde een merkwaardige gang van zaken, hetgeen naar onze mening om opheldering vraagt.

OG geeft aan inderdaad in enkele gevallen rechtstreeks een offerte te hebben aangeboden aan de werkgever. Zij benadrukt dat er geenszins sprake was van een poging tot benadeling van de pensioenadviseur of het moedwillig creëren van een compliance-uitdaging voor de pensioenadviseur.

De situatie was feitelijk eenvoudigweg dat de pensioenadviseur op geen enkel bericht van verlenging heeft gereageerd en op geen enkele wijze wilde toelichten wat de stand van zaken binnen een dossier was. Om te voorkomen dat er vanaf expiratiedatum geen dekking was voor de medewerkers, heeft OG in een laatste ultieme poging besloten de offerte rechtstreeks te verstrekken om daarmee te voorkomen dat medewerkers niet meer verzekerd waren.

OG betreurt de commotie die hierover is ontstaan, echter is van mening dat de belangen van werknemers altijd hoogste prioriteit moeten krijgen, hetgeen ook past bij de interne filosofie van OG. Er is nooit sprake geweest van discussie of diskwalificatie van de rol van de pensioenadviseur. In deze situatie had OG naar eigen zeggen geen andere keuze. OG werkt uitsluitend samen met pensioenadviseurs en heeft geen intentie om producten rechtstreeks aan te bieden aan werkgevers.

Vanuit de Pensioenorde hebben wij aangegeven begrip te hebben voor de situatie. Wij bevestigen dat het belang van de werknemers dient te prevaleren, echter dat met deze manier van handelen wel een suggestief beeld kan ontstaan.

Vanzelfsprekend dient een pensioenadviseur haar verantwoordelijkheid te nemen bij expirerende contracten om de belangen werkgever/werknemer optimaal te bewaken. Indien een pensioenadviseur herhaaldelijk haar verplichtingen/verantwoordelijkheden niet neemt, kan men zich als pensioenuitvoerder afvragen of dat voldoende fundament biedt om de samenwerking te continueren. Voorts kan in een voorkomend geval altijd worden nagevraagd bij de Autoriteit Financiële Markten hoe te handelen in dergelijke situaties, zodat ook vanuit toezicht een duidelijk standpunt wordt geformuleerd.

4. Garantiekapitaal vs. lage rentestand

OG heeft als motto ‘Samen, Zeker en Betrokken’. Het pensioenproduct van OG onderscheidt zich door het omzetten van de beschikbare premie naar een garantiekapitaal. Het kapitaal is 100% gegarandeerd en wordt eventueel nog verhoogd door middel van een maatschappijwinstdeling.

Cruciaal in deze is natuurlijk de garantierente die thans op 1,5% (bruto) staat. Wij vroegen dan ook in hoeverre de dalende rentestand van invloed gaat zijn op de garantierente van het pensioenproduct. Voorts is er gevraagd naar de toekomstige positie van OG in relatie tot het prudentieel toezicht, met name de risicokwantificering. 

OG geeft aan dat met een solvabiliteitspercentage van 224% (per 31-12-2019) er ruim wordt voldaan aan de vereisten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat met een wijziging van prudentiële normen niet kan worden voldaan aan de vereisten van risicokwantificering.

Voor wat betreft het rentebeleid is OG terughoudend in het geven van informatie. Rente en garantie zijn voor OG speerpunten, waardoor mededelingen daaromtrent niet worden gegeven. Ook met een paar omzeilende vragen komen wij niet tot een antwoord of de garantierente onder druk staat. OG geeft aan dat ze geloven in haar product en unieke propositie in de markt.

PS: Begin mei – ruim ná het bezoek van de Pensioenorde – heeft Onderlinge ’s-Gravenhage de rekenrente aangepast van 1,5% naar 0,8%.

Tot slot

Tot slot geeft OG aan zich steeds meer te positioneren om ouderen geheel te ontzorgen, waarbij pensioen slechts één onderdeel van het totaal is. OG gaat dan ook producten ontwikkelen gericht op nieuwe risico’s die ontstaan voor mensen in de tweede helft van hun leven. Hiermee lijkt OG in te spelen op de verdere vergrijzing en daarmee gemoeide groeimarkt.

Vanuit de Pensioenorde juichen wij nieuwe initiatieven natuurlijk toe en zien de productontwikkelingen graag tegemoet. Vanuit onze achterban hebben wij natuurlijk belang bij onderscheidende pensioenproducten en spreken de wens uit dat deze niet achterblijven in de nieuwe doelstellingen van OG.

De Pensioenorde bedankt OG voor haar gastvrijheid en open communicatie en complimenteert OG met haar visie om als ‘kleine’ pensioenspeler vol overtuiging haar eigen filosofie om te zetten naar diensten en producten.

Vragen over het bezoek mail dan naar steven@pensioenorde.nl of peter@pensioenorde.nl

Steven J. van Duin MPLA en Peter B. Schinkel

Commissie uitvoeringszaken