Reglement Tuchtzaken

Beroepsvereniging voor pensioendeskundigen

De sterkste vertegenwoordiging van Pensioenadviseurs

Reglement Tuchtzaken

Professioneel en deskundig

Het lidmaatschap van de Pensioenorde is niet vrijblijvend. Aan de circa 100 leden van de beroepsorganisatie worden eisen gesteld ten aanzien van kennis en deskundigheid. Deze eisen gaan verder dan de Wet op het Financieel Toezicht en hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis als gedrag. Leden van de Pensioenorde staan daarom garant voor professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Zij houden hun vakbekwaamheid actueel door permanente educatie.

Tuchtrechtspraak

Overeenkomstig het bepaalde in de statuten is een lid gehouden zijn werkzaamheden op een eerlijke, zorgvuldige en behoorlijke wijze te verrichten, zich te houden aan wet- en regelgeving en zich verder te onthouden van al wat overigens in strijd is met de eer en waardigheid van het beroep.

Leden van de vereniging zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van handelen of nalaten in strijd met deze normen die zijn uitgewerkt in het reglement voor de beroepsuitoefening. Ereleden zijn slechts onderworpen aan tuchtrechtspraak indien zij ook professioneel actief zijn.

Onze normen en waarden

De normen en waarden waaraan de leden zich committeren berusten op drie pijlers:

Vaardigheden

De deskundigheid (opleidings- en diploma-eisen) en de capaciteit om de aangeboden dienstverlening goed uit te voeren.

Integriteit

Voldoen aan wet- en regelgeving, het klantbelang centraal stellen, transparantie inzake het advies (gebonden of ongebonden).

Professioneel gedrag

Gedrag dat overeenstemt met de eer en de waardigheid en het op een correcte manier aangaan, instandhouden en beëindigen van een klantrelatie.

 

Wacht niet langer en neem de stap!

Voldoet u aan de door ons gestelde criteria maar staat u nog niet in het EPD Register? Neem dan contact met ons op en schrijf u in. Samen met u geven wij graag invulling aan een steeds sterkere vertegenwoordiging van onze beroepsgroep.